آواکادو و موسساتوظیفه ی تایید موسسات برای فعالیت در سامانه آواکادو بر عهده تیم آواکادو است و کلیه موسسات فعال در سامانه مورد تایید آواکادو هستند و تعریف پروژه ها کاملا توسط موسسات صورت می پذیرد و آواکادو دخالتی در پروژه ها ندارد.
۱
موسسه بایستی یک شخص را با ذکر منسب به عنوان نماینده ی موسسه به منظور پیگیری و ارتباط با آواکادو به سامانه آواکادو معرفی کند.
۲
موسسات وظیفه ی تایید و رد درخواست کاربران به منظور فعالیت در پروژه های تعریف شده‌شان را دارند و کلیه مسؤلیت همکاری موسسات با کاربران با موسسه است.
۳
موسسات وظیفه ی تایید و رد درخواست کاربران به منظور فعالیت در پروژه های تعریف شده شان را دارند و کلیه مسؤلیت همکاری موسسات با کاربران با موسسه است.
۴
به منظور بهبود و بهره‌وری بیشتر از فعالیت در سامانه آواکادو لازم است موسسات از کانال های ارتباطی و تبلیغاتی شان همچون کانال و گروه های تلگرامی موسسه، صفحات موسسه در فضای مجازی و سایت موسسه برای معرفی پروژه هایشان در سامانه آواکادو استفاده کنند.
۵
اگر موسسات موارد ضروری ذکر شده را رعایت نکنند و بعد از ارسال تذکر از سوی سامانه آواکادو به اصلاح رویه نپردازند، امکان فعالیت در سامانه آواکادو از موسسه سلب می شود.
۶


آواکادو و مددکارانکاربر موظف است در هنگام ثبت درخواست همکاری در پروژه شرایط ذکر شده در توضیحات پروژه را دارا باشد و از امکان فعالیتش در پروژه مطمئن باشد و در صورت ایجاد هر تغییری در شرایط داوطلب بایستی در سریع ترین زمان به اطلاع موسسه ای که پروژه را تعریف کرده است برساند.
۱
کاربر موظف است در هنگام ثبت درخواست همکاری در پروژه شرایط ذکر شده در توضیحات پروژه را دارا باشد و از امکان فعالیتش در پروژه مطمئن باشد و در صورت ایجاد هر تغییری در شرایط داوطلب بایستی در سریع ترین زمان به اطلاع موسسه ای که پروژه را تعریف کرده است برساند.
۲
در بررسی درخواست کاربران و داوطلبان برای فعالیت در پروژه ها، کاربرانی که امتیاز بیشتر و میزان فعالیت بیشتری در سامانه آواکادو را داشته باشند در اولویت قرار می گیرند.
۳
در بررسی درخواست کاربران و داوطلبان برای فعالیت در پروژه ها، کاربرانی که امتیاز بیشتر و میزان فعالیت بیشتری در سامانه آواکادو را داشته باشند در اولویت قرار می گیرند.
۴

×